Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin...

 Regimin, 2017.03.17

Nr  6220.2.2017

                 

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

 

                   Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 33 ust. 1 , w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz. U. z 2016r., poz.353/, zawiadamia,  że w dniu 13.03.2017 r. wpłynął wniosek Pana Władysława Rutkowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Karniewo. Mając na uwadze, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaliczone do kategorii przedsięwzięć, które  mogą zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem  administracji właściwym do wydania tej decyzji jest Wójt Gminy Regimin, zaś organami  biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do uzgodnienia jest  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie.

           Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej , elektronicznej i ustnej w terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie  Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 do 16.00 w pok. nr 13.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem przedmiotowej decyzji.

 Rozdzielnik;                                                                                             Wójt Gminy Lech Zduńczyk

1. Mieszkańcy wsi Karniewo

2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2017 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 422
17 marca 2017 15:22 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl