Komunikaty

Zawiadomienie Wójta Gminy Regimin w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy

                                                                                                Regimin, 18 luty 2020r.

BPK.6730.1.2020

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

                Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn.zm.)

 

zawiadamia się,

że w dniu 10 stycznia 2020 roku zostało wszczęte na wniosek Państwa Jolanty i Michała Więckiewicz postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowy wiaty rolniczej w ramach zabudowy zagrodowej na części działki o numerze ewidencyjnym 137 obręb Lipa, gmina Regimin.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z wnioskiem i projektem decyzji w Urzędzie Gminy w Regiminie /pokój nr 13/ w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

 

  Wójt Gminy Regimin

/-/ Mariola Kołakowska

Otrzymują:

1.Wnioskodawca

2.Strony biorące udział w postępowaniu

    wg  rozdzielnika

3. BIP Urzędu Gminy w Regiminie, tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Regiminie

4.a/a

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2020 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Rzeczkowska
Ilość wyświetleń: 99
18 lutego 2020 13:05 (Karolina Rzeczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2020 13:04 (Karolina Rzeczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)