Komunikaty

ZAWIADOMIENIE dotyczące budowy obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 12 w miejscowości Karniewo, gmina Regimin, powiat ciechanowski

Regimin, 18 marca 2020r.

BPK.6220.2.2017.2018.2019.2020

 

Z a w i a d o m i e n i e

                

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 283)


Wójt Gminy Regimin podaje do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 13 marca 2020 r., do Urzędu Gminy w Regiminie wpłynęła informacja o zmianie pkt. II opinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z dnia 24 lutego 2020 r. znak PZ-OP-II.7030.3.4.2019.MW (PZ-PK-I.7030.3.125.2019.MW) w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów trzody chlewnej tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 12 w miejscowości Karniewo, gmina Regimin, który otrzymuje brzmienie :II. Wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i posobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.).”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096, ze zm.), informuje się o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania w tym z treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się w stosunku do powyższego w siedzibie Urzędu Gminy Regimin, ul. A. Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin, w godzinach urzędowania, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 Wójt Gminy Regimin

/-/ Mariola Kołakowska

 Otrzymują:

1.Wnioskodawca

2.Strony biorące udział w postępowaniu

    wg  rozdzielnika

3.a/a

Do wiadomości:

1. BIP Urzędu Gminy w Regiminie

2. Mieszkańcy wsi Karniewo

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2020 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Rzeczkowska
Ilość wyświetleń: 53
20 marca 2020 12:40 (Karolina Rzeczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)