Komunikaty

Zawiadomienie Wójta Gminy Regimin w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy

                                                                                                Regimin, 23 marca 2020r.

BPK.6730.3.2020

 

Z a w i a d o m i e n i e

                

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256)

 

zawiadamia się,

 

że w dniu 5 lutego 2020 roku zostało wszczęte na wniosek Pani Małgorzaty Siemianowskiej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i 3 budynków gospodarczych na działce o numerze ewidencyjnym 153 obręb Koziczyn, gmina Regimin.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z wnioskiem i projektem decyzji w Urzędzie Gminy w Regiminie /pokój nr 13/ w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

 

  Wójt Gminy Regimin

/-/ Mariola Kołakowska

 Otrzymują:

1.Wnioskodawca

2.Strony biorące udział w postępowaniu

    wg  rozdzielnika

3. BIP Urzędu Gminy w Regiminie, tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Regiminie

4.a/a

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2020 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Rzeczkowska
Ilość wyświetleń: 67
23 marca 2020 12:51 (Karolina Rzeczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)