Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin

Regimin, dnia 30 września 2008 roku.

7224/1d/2008

Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin

 

Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości,
nr KW
Powierzchnia nieruchomości
(m2)
Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena nieruchomości (zł)
1 Lekowo 191/11
KW 41076
693 działka położona na skraju wsi, przy drodze gminnej nieurządzonej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowych o uciążliwości nie wykraczającej poza wyznaczony teren - 8 MN 16 000,00 zł
+ 22% VAT
2 Lekowo 191/12
KW 41076
671 działka położona na skraju wsi, przy drodze gminnej nieurządzonej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowych o uciążliwości nie wykraczającej poza wyznaczony teren - 8 MN 16 000,00 zł
+ 22% VAT
3 Lekowo 191/13
KW 41076
649 działka położona na skraju wsi, przy drodze gminnej nieurządzonej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowych o uciążliwości nie wykraczającej poza wyznaczony teren - 8 MN 15 000,00 zł
+ 22% VAT
4 Lekowo 191/14
KW 41076
667 działka położona na skraju wsi, przy drodze gminnej nieurządzonej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowych o uciążliwości nie wykraczającej poza wyznaczony teren - 8 MN 16 000,00 zł
+ 22% VAT


Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2008 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie (pokój nr 11). Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w wysokości 500,00 zł słownie: pięćset złotych (dla każdej nieruchomości) w kasie Urzędu Gminy nie później niż do dnia 13 listopada 2008 r. do godz. 1500. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia ulegnie natomiast przepadkowi na rzecz Gminy Regimin w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy w terminie do dnia 17 grudnia 2008 r. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Regiminie oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Lekowo. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje udzielane są pod nr telefonu (023) 681 17 56 w. 25 w godz. 800 - 1600

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2008 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 4263
03 października 2008 15:28 Przemysław Bugdal - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl