Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07.10.2008 r.

RG.7624-20/07

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 07.10.2008 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 3, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na planowaną realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni na 1000 stanowisk dla świń o wadze od 30 kg (140 DJP) na terenie własnego gospodarstwa rolnego, na działce nr ew. 64, w miejscowości Grzybowo 69 gmina Regimin,
którego inwestorem będzie Pan Krzysztof Dobrzeniecki - właściciel wyżej wymienionego gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono do Starosty Ciechanowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o uzgodnie¬nie warunków do decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia.

Starosta Ciechanowski postanowieniem znak RSD.7633/22-1/07 z 30.08.2007 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie postanowieniem znak ZNS.713-64/194/07 z 22.08.2007 r. uzgodnił przedsięwzięcie i zgłosił środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji jako organ pierwszej instancji oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie postanowieniem znak ZNS.7172-2065-2/07.MN/EG z 08.11.2007 r. jako organ II instancji.

Na podstawie art. 53 w/powołanej ustawy Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postę¬powaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Udział ten, zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy Prawo ochrony środowiska przysługuje każdemu.

Informuję, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 dane o:
- wniosku,
- raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Gminy Ciechanów.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią wniosku i Raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz w terminie 21 dni, od daty obwieszczenia, składać uwagi i wnioski dotyczące prowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14 w dni robocze w godzinach od 8.oo do 16.oo.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie (wniosek, postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu oraz raport w publicznie dostępnym wykazie), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów i Urzędu Gminy Regimin, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów i Urzędu Gminy Regimin, przekazano sołtysowi wsi Grzybowo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Sprawę prowadzi H. Pawłowska, tel. 023 672 26 46 w. 116

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2008 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 5233
08 października 2008 14:36 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
08 października 2008 14:36 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.