Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwiesz. Wójta Gminy Regimin w/s dr. gm. Kozdroje - Trzcianka

 

Regimin,2009.06.02 Nr 7624/5/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 i art.74 ust.3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227/. informuję, że zostało zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 02.06.2009 r., postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia – przebudowa drogi gminnej Kozdroje - Trzcianka od km 0+000 do km 1+800 planowanej przez Inwestora – Gminę Regimin

Strony mają możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy Regimin, pokój nr 13, w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Kozdroje , Trzcianka

  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2009 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2934
12 czerwca 2009 10:35 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl