Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie

 

Regimin,2009.06.17 Nr 7624/10/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.33 ust.1 i 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227/, informuję:

 • że zostało wszczęte w dniu 06.095.2009 r. na wniosek WINDPROJEKT Sp. z o.o. z Inowrocławia postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizaję przedsięwzięcia – budowa elektrowni wiatrowej , urządzeń energetycznych, drogi dojazdowej z placem manewrowym na terenie działek nr 397/2 397/1 i 388 w m. Targonie

   

 • po uzyskaniu stosownych opinii Starosty Ciechanowskiego / RSD.7633/75/09 z 02.06.2009 r./ oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie / ZNS.712-66/121/09 z 5.06.2009 r./, zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji ,

   

 • postępowanie to zostało zawieszone do czasu przedstawienia przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

   

  Z materiałem zebranym w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Regiminie / pok.nr 13/.

 

 

Rozdzielnik:

 1. Mieszkańcy wsi Targonie

 2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2009 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2603
17 czerwca 2009 14:29 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl