Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

UCZEŃ NA WSI

"UCZEŃ NA WSI"

  W związku z przystąpieniem przez Gminę Regimin do programu ,, Uczeń na wsi” finansowanego przez PEFRON, którego celem jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, Wójt Gminy Regimin ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Regiminie w terminie do 30 września 2009r.

 Jaka jest wysokość dofinansowania?
Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
Uwaga! Przyjęta w programie wysokość dofinansowania przypadającego na jednego ucznia niepełnosprawnego w ciągu roku szkolnego została określona jako maksymalna wysokość, co znaczy, że nie jest to kwota obligatoryjnie w całości przysługująca uczniowi i kwota faktycznego dofinansowania może być niższa.  
Kto może uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), 
3) mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.
Kto nie może uzyskać dofinansowania kosztów nauki?
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:
1) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
2) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Zgodnie z postanowieniami pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”, przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);, tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. W 2009 roku jest to kwota 1 276,00 zł, czyli 120% wynosi 1 531,20 zł.
Jakie dokumenty należy złożyć wraz z Wnioskiem?
1) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia, 
2) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza Wniosku o dofinansowanie,
3) dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodzie,
4) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
5) kserokopia aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka, 
6) kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza Wniosku o dofinansowanie.
Podstawą decyzji jest Wniosek, dlatego należy zgromadzić wszystkie wymagane załączniki oraz wypełnić wszystkie pola formularza. Za kompletny Wniosek uważa się Wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników. Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Regiminie oraz na :www.pfron.org.pl
Prawidłowo sporządzony Wniosek przyspiesza proces jego rozpatrywania!
Uwaga! Podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje Wniosek z dalszego rozpatrywania!

Pełna informacja o programie: www.pfron.org.pl
(w zakładce PROGRAMY I ZADANIA PFRON / UCZEŃ NA WSI).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2009 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2913
27 lipca 2009 13:50 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl