Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie

 

Regimin, 2009.08.12

Nr 7632 /10/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/ Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm./, oraz zgodnie z art. 10 ustawy z 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r . Nr 98 , poz.1071 ze zm./informuję, że w postępowaniu wszczętym dnia 6.05.2009 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia –budowa elektrowni wiatrowej, przyłącza linii energetycznej, drogi dojazdowej z placem manewrowym na terenie działek nr 397/1, 397/2 w miejscowości Targonie - został zgromadzony cały materiał dowodowy , wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją i z projektem decyzji, mogą składać uwagi i wnioski- drogą pisemną, elektroniczną i ustną - w terminie od 14.08.2009 r. do 03.09.2009 r. w Urzędzie Gminy w Regiminie . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji .

 

 

Rozdzielnik:

  1. Strona internetowa Urzędu Gminy Regimin

  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Regiminie

  3. Mieszkańcy wsi Targonie

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2009 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2348
13 sierpnia 2009 09:31 Waldemar Jaskólski - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl