Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE BUDOWA WODOCIĄGU W M. SZULMIERZ O DŁUGOŚCI OKOŁO 2200M.

REGIMIN, 2010-01-08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/10. Nazwa zadania: Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około 2200m

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              URZĄD GMINY REGIMIN

Adres zamawiającego                REGIMIN 22

Kod Miejscowość                        06-461 REGIMIN

Telefon:                                       (023) 681-17-56

Faks:                                           (023) 681-17-56 wew. 37

adres strony internetowej           www.regimin.pl

adres poczty elektronicznej        regimin@bazagmin.pl

Godziny urzędowania:                8.00-16.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.regimin.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Regimin, pokój nr. 12 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi

1 zł gr za stronę oraz pokrywa koszty przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o długości ok. 2200 m. wraz z robotami dodatkowymi w tym :

- wykonanie robót ziemnych-wykopy i zasypywanie wykopów - łącznie 12 486,240, m3

- wykonanie pojedyńczych opasek z kiszek faszynowych o śr. 15 cm - 20 m umocn.,

- wykonanie pojedyńczych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm - 40 m umocn.,

- naprawa skarp rowów przez darniowanie  na mur z darniny złożonej przy górnej krawędzi skarpy - 90m kwadrat.,

- rury ochronne o śr nom. 150 mm w wykopie 52 m,

- trójniki kołnierzowe wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 80 mm - 1 kpl.,

- rurociągi PE-HD 1,0 MPa Dz90/8,2 ciśnieniowe łączenie metodą zgrzewania - 2180 mb,

- rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o średnicy zewn. 90/4,3 mm - 488 mb,

- zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o średn. nom. 80 mm - 7szt.,

- hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o średn. nom. 80-100 mm - szt. 5,

- przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych - 27 mb,

(wymieniono jedynie ważniejsze przemioty zamówienia)

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

2010-05-31

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  

    zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

    niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

    sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

    niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

    zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres  

    korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą

    wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za

    odrzuconą.

 

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają  

    wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

 

 

5. Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od

    daty odbioru

    końcowego robót podpisanego bez zastrzeżeń.

 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z

    zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

    zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

    udzielenie zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

    poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o

    dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku

    granicznego - spełnia/niespełnia.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 7000 zł, słownie: siedem tysięcy złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

najniższa cena

cena = 100 pkt.

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-01-29 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

REGIMIN 22

06-461 REGIMIN

Pokój nr. 8 (Sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-01-29, o godz. 10.30

  w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

REGIMIN 22

06-461 REGIMIN

Sala konferencyjna pok. nr 14 (I piętro budynku)

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 5241-2010. Data zamieszczenia 08.01.2010

 

 

 

____________________________________

Lech Marek Zduńczyk

Data wytworzenia dokumentu: 08.01.2010
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji i środków UE
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2010 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 2348
08 stycznia 2010 12:16 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
08 stycznia 2010 12:15 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
08 stycznia 2010 12:15 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl