Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH POPRZEZ POTRÓJNE UTWARDZENIE EMULSJĄ I GRYSEM Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

REGIMIN, 2010-07-06

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 14/10. Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem z podziałem na zadania.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              URZĄD GMINY REGIMIN

Adres zamawiającego                REGIMIN 22

Kod Miejscowość                        06-461 REGIMIN

Telefon:                                       (023) 681-17-56

Faks:                                           (023) 681-17-56 wew. 37

adres strony internetowej           www.regimin.pl

adres poczty elektronicznej        regimin@bazagmin.pl

Godziny urzędowania:                8.00-16.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.regimin.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Regimin, pokój nr. 12 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi

1 zł gr za stronę oraz Wykonawca pokrywa koszty przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem z podziałem na zadania.”

 

                    Zadanie 1: Budowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec poprzez potrójne utwardzenie  

    emulsją i grysem o dł. 900m.

 

 - Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów

   wysokościowych w terenie

- Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia

   roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na               

   odległość do 2 km na odkład. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta pod warstwy

   konstrukcyjne nawierzchni.

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm (pospółka drogowa)

   stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm

- Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym

   (żwirem łamanym lub sortowanym)  łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z

   zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65

- Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

   a.      Znaki typu A-7

   b.      Znaki typu D-1

   c.      Znaki typu T-6b

 

 

          Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Czeruchy poprzez potrójne utwardzenie

   emulsją i grysem o długości około 170m.

 

- Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów  

  wysokościowych w terenie

- Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia

   roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na 

   odległość do 2 km na odkład. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta pod warstwy

   konstrukcyjne nawierzchni.

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie przy grubości

   warstwy po zagęszczeniu 8 cm 

- Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym frakcji

   0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po

   zagęszczeniu 10 cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm

- Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym

  (żwirem łamanym lub sortowanym)  łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z

  zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65

- Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

   a.      Znaki typu A-7

 

          Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz poprzez potrójne utwardzenie

   emulsją i grysem o długości około 90m.

- Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów

  wysokościowych w terenie

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym frakcji

  0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po

  zagęszczeniu 10 cm

- Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym

(żwirem łamanym lub sortowanym)  łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z   

zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65

- Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

  a.       Znaki typu A-7

 

          Zadanie 4: Przebudowa drogi gminnej w m. Tatrgonie poprzez potrójne utwardzenie

   emulsją i grysem o długości około 90m

 

- Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów

  wysokościowych w terenie

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym frakcji

  0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po

  zagęszczeniu 10 cm

- Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym

  (żwirem łamanym lub sortowanym)  łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z  

  zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65

- Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

  a.       Znaki typu A-7

 

 

Szczegółowy zakres zamówienia określają przedmiar robót, kosztorys ślepy i SIWZ

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

 

45233120 – 6 Roboty w zakresie budowy dróg

45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

          części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233320 – 8 Fundamentowanie dróg

45233220 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290 – 8 Instalowanie znaków drogowych

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

06 września 2010

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  

    zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

    niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

    sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

    niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

    zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres  

    korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą

    wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za

    odrzuconą.

 

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają  

    wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

5. Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od

    daty odbioru końcowego robót podpisanego bez zastrzeżeń.

 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z

    zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

    zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

    udzielenie zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

    poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o

    dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku

    granicznego - spełnia/niespełnia

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 7000 zł, słownie: siedem tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

najniższa cena

cena = 100 pkt.

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-07-21 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

REGIMIN 22

06-461 REGIMIN

Pokój nr. 8 (Sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-07-21, o godz. 10.30

  w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

REGIMIN 22

06-461 REGIMIN

Sala konferencyjna pok. nr 14 (I piętro budynku)

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 178479 - 2010 Data zamieszczenia: 06.07.2010

 

 

 

____________________________________

Lech Marek Zduńczyk

Data wytworzenia dokumentu: 06.07.2010
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji i środków UE
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2010 15:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 2410
06 lipca 2010 15:44 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
06 lipca 2010 15:44 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
06 lipca 2010 15:43 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl