Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Regimin z podziałem na zadania.

 

Numer ogłoszenia: 171923

Data zamieszczenia: 07.10.2009

Nr sprawy: 13/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:  roboty budowlane

ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1. NAZWA I ADRES: Gmina Regimin, 06-461 Regimin 22, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, tel. (023) 681 17 56, fax (023) 681 17 56

Adres strony internetowej Zamawiającego: WWW.regimin.pl

 

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

II.1.1) Nazwa nadana przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Regimin z podziałem na zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie 1: Budowa  wodociągu w m. Karniewo o długości ok. 600 m.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z robotami dodatkowymi, w tym:

- wykonanie robót ziemnych – wykopy i zasypywanie wykopów  - łącznie 3484,149 m³,

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – pow. 2130 m²,

- transport pospółki – 95,850 m³,

- ręczne plantowanie powierzchni gruntu – pow. 2130 m²,

- rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o średnicy zewn. 90  mm – 741 mb,

- zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nom. 80 mm – szt. 3,

- hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nom. 80-100 mm – szt. 3,

- przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych – 35 mb.

(Wymieniono jedynie ważniejsze przedmioty zamówienia).

 

Zadanie 2: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie o długości ok.1700 m.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z robotami dodatkowymi, w tym:

- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni,

- wykopy oraz przekopy liniowe – łącznie 2799 m³ objętości,

- zasypanie wykopów  - 2799,600 m³,

- przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych – dług. 30 mb,

- rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 90 mm – 1730 mb,

- zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 80-100 mm montowane na rurociągach PVC i PE – 3 kompl.,

- hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm – 2 szt.,

- trójnik wbudowany do istniejących rurociągów o o śr. 80 mm – 1 szt.

(Wymieniono jedynie ważniejsze przedmioty zamówienia).

 

   Obsługa geodezyjna robót łącznie z inwentaryzacją powykonawczą należy do obowiązków Wykonawcy.

   Szczegółowy zakres zamówienia określają dokumentacje techniczne (do wglądu w siedzibie zamawiającego), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  oraz przedmiary robót i kosztorysy ofertowe dołączone do SIWZ.

   W przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania czasowej organizacji ruchu w związku z budową sieci wodociągowych lub też uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej lub wojewódzkiej.  Koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy ( w tym projekt organizacji ruchu) ponosi Wykonawca.

   Każdy z Wykonawców powinien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji poniesie Wykonawca.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

            45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

 

II.1.5). Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części 2.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

II.1.7) Czy przewiduje się złożenie zamówień uzupełniających: Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wybranemu Wykonawcy – do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm

 

 

II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 Grudnia 2009 roku.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1 WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

 

III.1.1) Informacje na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł., wniesionego w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

III.2. WARUNKI UDZIAŁU:

 

III.2.1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ustawy Pzp),

5)      wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie,

6)      udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót podpisanego bez zastrzeżeń.

 Zamawiający  dokona oceny  spełniania  warunków w postępowaniu  o zamówienie publiczne na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.

 

III.2.2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

      W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

1)   aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2)  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

3)  oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ

4)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ,

      W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,   oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca składa następujące dokumenty:

1)  wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (formularz stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ) wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (formularz stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ),

3) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (formularz stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ),

 

        W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2)  polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest   ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

      Poza wyżej wymienionymi dokumentami Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1)  wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 1 (a,b) do SIWZ (odrębny dla każdego zadania)

   2)   zaakceptowany wzór umowy , stanowiący Załącznik Nr 2 (a,b) do SIWZ (odrębny dla każdego zadania),

   3)  kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary robót dołączone do SIWZ (odrębny dla każdego zadania),

4) oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,

5)  dowód wniesienia wymaganego wadium,

6)  oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

      Wymienione poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

      Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

      Upoważnienie do podpisania oferty oraz potwierdzania  dokumentów za zgodność z oryginałem w imieniu Wykonawcy musi wynikać bezpośrednio z przedstawionych dokumentów. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, posiadające zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

      Oświadczenia oraz pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginałów.

      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.7.1, 1.7.2., 1.7.3. składa dokument lub dokumenty na zasadach określonych w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 188,poz. 1155).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA:

 

IV.1.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

 

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2.  KRYTERIA OCENY OFERT:

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.regimin.pl

             Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia uzyskać można pod adresem: Urząd Gminy w Regiminie, 06-461 Regimin 22.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2009 r., godz. 10.00, miejsce: Urząd Gminy w Regiminie, 06-461 Regimin 22, sekretariat UG, pokój nr 8.

             Termin i miejsce otwarcia ofert: 28.10.2009 r., godz. 10.30; miejsce: Urząd Gminy w Regiminie, 06-461 Regimin 22,  Sala konferencyjna, pok. nr 14 (I piętro budynku).

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.

Data wytworzenia dokumentu: 07.10.2009
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji i środków UE
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2009 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 2522
21 października 2009 15:05 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
07 października 2009 13:16 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
07 października 2009 13:16 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl