Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO NA ODCINKU OK. 240M.

Przebudowa  drogi gminnej w m. Grzybowo – o długości około 240m.

 

Numer ogłoszenia: 172325

Data zamieszczenia: 07.10.2009

Nr sprawy: 14/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:  roboty budowlane

ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1. NAZWA I ADRES: Gmina Regimin, 06-461 Regimin 22, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, tel. (023) 681 17 56, fax (023) 681 17 56

Adres strony internetowej Zamawiającego: WWW.regimin.pl

 

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

II.1.1) Nazwa nadana przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo  o długości ok.  240 m.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo na odcinku o długości 220 m., wykonana poprzez położenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie poboczy i oznakowanie pionowe.

W zakres robót wchodzi:

- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z obszaru o powierzchni 550 m²

- załadunek i odwiezienie urobku – 55 m³,

- mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 880 m².

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m² na  powierzchni 880 m²,

- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm na powierzchni 550 m²,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 880 m²,

- ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: znaki  typu A-7 w ilości 2 szt.

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  oraz przedmiar robót dołączone do SIWZ.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233129-6 – Roboty w zakresie dróg

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze)

45112730-1 – Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad (roboty ziemne)

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

45233320-8 – Fundamentowanie dróg i podbudowa

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni

45233290-5 – Oznakowanie dróg

 

II.1.5). Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

II.1.7) Czy przewiduje się złożenie zamówień uzupełniających: nie

 

II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2009 roku.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1 WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

 

III.1.1) Informacje na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł., wniesionego w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

III.2. WARUNKI UDZIAŁU:

 

III.2.1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ustawy Pzp),

5)      wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie,

6)      udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót podpisanego bez zastrzeżeń.

 Zamawiający  dokona oceny  spełniania  warunków w postępowaniu  o zamówienie publiczne na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.

 

III.2.2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

      W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

1)   aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2)  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

3)  oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ

4)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ,

      W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,   oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca składa następujące dokumenty:

1)  wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (formularz stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ) wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (formularz stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ),

3) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (formularz stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ), w szczególności:

   - dysponowanie wytwórni masy bitumicznej o wydajności nie mniejszej niż 120 ton na dobę,

   - dysponowanie laboratorium, celem wykonania badań laboratoryjnych kontrolujących jakość wyprodukowanej masy bitumicznej.

 

        W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2)  polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest   ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

      Poza wyżej wymienionymi dokumentami Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1)  wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,

   2)   zaakceptowany wzór umowy , stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ,

   3)  kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary robót dołączone do SIWZ,

4) oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,

5)  dowód wniesienia wymaganego wadium,

6)  oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

      Wymienione poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

      Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

      Upoważnienie do podpisania oferty oraz potwierdzania  dokumentów za zgodność z oryginałem w imieniu Wykonawcy musi wynikać bezpośrednio z przedstawionych dokumentów. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, posiadające zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

      Oświadczenia oraz pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginałów.

      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.7.1, 1.7.2., 1.7.3. składa dokument lub dokumenty na zasadach określonych w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 188,poz. 1155).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA:

 

IV.1.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

 

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2.  KRYTERIA OCENY OFERT:

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.regimin.pl

             Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia uzyskać można pod adresem: Urząd Gminy w Regiminie, 06-461 Regimin 22.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2009 r., godz. 10.00, miejsce: Urząd Gminy w Regiminie, 06-461 Regimin 22, sekretariat UG, pokój nr 8.

            Termin i miejsce otwarcia ofert: 29.10.2009 r., godz. 10.30; miejsce: Urząd Gminy w Regiminie, 06-461 Regimin 22,  Sala konferencyjna, pok. nr 14 (I piętro budynku)

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.

Data wytworzenia dokumentu: 07.10.2009
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji i środków UE
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2009 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 2453
07 października 2009 15:14 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
07 października 2009 15:14 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
07 października 2009 15:14 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl