Urząd Gminy w Regiminie

Podatki i opłaty zobacz archiwum »

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2011 roku

Uchwała Nr II/12/10
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości w 2011 roku.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7, ust. 3, ustawy z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na rok 2011:
1) budynki i budowle oraz grunty przeznaczone na zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej.
2) budynki i budowle oraz grunty, lub ich części zajęte na cele kulturalne i sportowe.
3) rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.
2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2010 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2013
20 grudnia 2010 14:08 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika [uchwala21210.pdf] do dokumentu.
20 grudnia 2010 14:07 Przemysław Bugdal - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl