Urząd Gminy w Regiminie

Podatki i opłaty zobacz archiwum »

Ustalenie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

Uchwała Nr II/11/10
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie: ustalenia opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.18a, ust.1, art. 19, pkt. 1, lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) - Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się na terenie Gminy Regimin opłatę od posiadania psów,
2. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 20 zł od jednego psa na rok 2011.
3. Podatnikami opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Regimin posiadające psy.

§ 2.
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, wysokość podatku ustala się proporcjonalnie do miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3.
Wpłaty opłaty można dokonywać:
1. bezpośrednio na rachunek budżetu Gminy Regimin w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie nr 89 8213 0008 2001 0010 0306 0001,
2. w kasie Urzędu Gminy Regimin.

§ 4.
Zwalnia się z opłaty od posiadania psów posiadanie 1 lub 2 psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstwa domowego.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2010 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2071
17 grudnia 2010 12:45 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika [uchwala21110.pdf] do dokumentu.
17 grudnia 2010 12:44 Przemysław Bugdal - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl