Urząd Gminy w Regiminie

Podatki i opłaty zobacz archiwum »

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Uchwała Nr II/10/10
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. Nr 75, poz. 950), Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Regimin w 2010 roku:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 660 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 920 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.150 zł.
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym na równoważne
(stawka w zł)

Z innym systemem zawieszenia
(stawka w zł)

Nie mniej niż
(w tonach)

Mniej niż
(w tonach)

Dwie osie

12

13

500

690

13

14

630

830

14

15

670

1.170

15

 

700

1.600

Trzy osie

12

17

630

780

17

19

770

940

19

21

930

1.220

21

23

990

1.540

23

25

1.540

2.000

25

 

1.540

2.100

Cztery osie i więcej

12

25

820

1.110

25

27

1.100

1.400

27

29

1.440

2.130

29

31

1.990

2.840

31

 

2.090

2.850


3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.300 zł,
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne
(stawka w zł)

Z innym systemem zawieszenia
(stawka w zł)

Nie mniej niż
(w tonach)

Mniej niż
(w tonach)

Dwie osie

12

18

175

250

18

25

450

960

25

31

730

1.310

31

 

1.770

2.200

Trzy osie i więcej

12

40

1.720

2.030

40

 

2.110

2.850


5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością Rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 620 zł.
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
(stawka w zł)

Z innym systemem zawieszenia
(stawka w zł)

Nie mniej niż
(w tonach)

Mniej niż
(w tonach)

Jedna oś

12

18

150

200

18

25

280

630

25

 

490

770

Dwie osie

12

28

405

490

28

33

850

1.080

33

38

1.150

1.610

38

 

1.540

2.060

Trzy osie i więcej

12

38

950

1.210

38

 

1.200

1.780


7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.400 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.960 zł.

§ 2.
Wpłaty podatku dokonuje się:
1) w kasie Urzędu Gminy w Regiminie,
2) na rachunek bankowy budżetu Gminy Regimin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2010 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1719
20 grudnia 2010 10:23 Przemysław Bugdal - Zmiana danych dokumentu.
20 grudnia 2010 10:21 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika [uchwala21010.pdf] do dokumentu.
20 grudnia 2010 10:12 Przemysław Bugdal - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl