Urząd Gminy w Regiminie

Podatki i opłaty zobacz archiwum »

Określenie stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała Nr II/9/10
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755), Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Regimin w 2011 roku:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,78 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,15 zł,
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,29 zł,
2) od budynków i ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni - 0,57 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni - 18,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni - 9,82 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni - 4,27 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 5,00 zł,
3) od budowli - 2% od ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2010 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2025
20 grudnia 2010 11:46 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika [uchwala2910.pdf] do dokumentu.
20 grudnia 2010 11:37 Przemysław Bugdal - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl