Urząd Gminy w Regiminie

Podatki i opłaty zobacz archiwum »

Określenie opłaty targowej na 2011 rok

Uchwała Nr II/8/10
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie: określenia opłaty targowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 19, pkt. 1, lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 r. (M.P. Nr 55, poz.755), Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Regiminie:
1) określa wysokość stawki opłaty targowej,
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.
Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą w roku 2011 na terenie Gminy w wysokości 20 zł dziennie.

§ 3.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonana jest wpłata.

§ 4.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Włodzimierzowi Pajewskiemu.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 25% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 5.
Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do kasy Urzędu Gminy.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2010 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1845
20 grudnia 2010 12:37 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika [uchwala2810.pdf] do dokumentu.
20 grudnia 2010 12:35 Przemysław Bugdal - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl