Urząd Gminy w Regiminie

Konkurs Ofert zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY w 2017r
Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem Nr 1/17 z dn. 3 stycznia 2017r. ogłasza:


otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2017 roku.


Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2017 roku, a w szczególności popularyzacji piłki ręcznej,boksu, wyrabiania nawyków do aktywnego życia w wieku dorosłym, uczenia dyscypliny, współpracy i współżycia w grupie, propagowania zdrowego stylu życia.


I. Określenie zadania :

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, upowszechnianie sportu szkolnego: piłka ręczna, boks.


II.  Termin realizacji zadania: od 1 lutego 2017 do 31 grudnia 2017 roku.


III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2017

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 70 000 zl (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł)


IV. Zasady i warunki przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:

-  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.239 z późn.zm)

-  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1 870 z póź.zm).

2. Ogólny budżet zgłaszanego do konkursu zadania nie może przekroczyć 70 000 zł.


V.  Kryteria i tryb wyboru ofert

 1. Kryteria

-     Poziom sportowy - wyrażony w rankingu ogólnopolskiego i wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

-  Budżet zadania - obejmuje wartość zaangażowanych środków własnych w realizowane zadanie lub pozyskanych z samorządów lokalnych i sponsorów, a także rzetelność przedstawionego kosztorysu.

 -    Możliwości organizacyjne - zapewnienia warunków organizacyjno - prawnych zadania, tj. dokumentacja techniczna, uregulowany tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości, doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

-   Dostępność - sposób oraz stopień wykorzystania obiektu. Preferowane będą oferty stowarzyszeń prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

-  Aktywność środowiska - wkład pracy własnej członków stowarzyszenia w realizację zadania.

 2. Tryb

Decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt Gminy, na podstawie najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez komisje konkursową.

Po zakończeniu procedury konkursowej i zaakceptowaniu przez Wójta Gminy w Regiminie wyboru oferty, o wyniku rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni zostanie powiadomiony oferent oraz zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość udzielonej dotacji.


VI. Termin składania ofert: do 26 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy oraz dopiskiem „Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2017 roku", osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:


Urząd Gminy w Regiminie Regimin 22: 06-461 Regimin

Sekretariat Urzędu: poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.

Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.


Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Wzór oferty stanowi załącznik nr. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań w wykonania tych zadań. Oprócz wymaganych w ofercie załączników, należy dodatkowo dołączyć statut i oświadczenie o pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych.


VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

Uchwała Rady Gminy w Regiminie w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r..(poz. 1300)


VIII. Gmina Regimin w 2016 r. na realizacj zadać publicznych w zakresie upowszechniania sportu

masowego przez zwickszenie uczestnictwa dzieci młodziecy w dyscyplinach sportowych, trosk: o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy udzieliła dotacji w kwocie 69 880.00 zł.


Przeczytaj zarządzenie   T U T A J

 

Dokument wytworzony przez: Wójt i władze urzędu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2017 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 631
04 stycznia 2017 14:19 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2017 14:17 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2017 14:15 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl