Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia post. o środ. uwarunkow. - I etap kanalizacji w m. Regimin wm. Targonie

 

Regimin,2009.07.30 Nr 7624/11/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

Wójt Gminy Regimin informuję że zostało wszczęte z wniosku Gminy Regimin postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – budowy I etapu gminnej kanalizacji sanitarnej w m. Regimin i w m. Targonie na terenie działki nr1 i nr 2

 

Działając na podstawie art. 30, art.33 ust 1 w związku z art.79 ust 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm./, Wójt Gminy Regimin zawiadamia, że w dniu 24.07.2009 r. wpłynął wniosek Gminy Regimin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę budowę kanalizacji w m. Regimin i w m. Targonie Mając na uwadze, że przedmiotowe przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko wystąpiono do organów administracji właściwych wydania opinii i uzgodnień w przedmiotowej sprawie, które nie stwierdziły konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Do wydania tej decyzji właściwym jest Wójt Gminy Regimin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Starosta Ciechanowski i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie.

 

Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 do 16.00 w pok. nr 13 .

 

Rozdzielnik:

  1. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie

  2. Mieszkańcy wsi Regimin i Targonie

  3. Inwestor

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2009 08:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2423
31 lipca 2009 08:22 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl