Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

REGIMIN, 2018-03-05

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/18. Nazwa zadania:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               URZĄD GMINY REGIMIN

Adres zamawiającego                 ADAMA RZEWUSKIEGO 19

Kod Miejscowość                        06-461 REGIMIN

Telefon:                                       (023) 681-17-56

Faks:                                           (023) 681-17-56 wew. 37

adres strony internetowej            www.regimin.pl

adres poczty elektronicznej         regimin@bazagmin.pl

Godziny urzędowania:                poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.regimin.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Regimin, pokój nr. 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi

0,60 gr za stronę oraz Wykonawca pokrywa koszty przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

 

Do podstawowych zadań w tym zakresie należy:

        •   remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

        •   uzupełnianie dróg tłuczniowych z wyrównaniem, profilowaniem i zagęszczaniem

        •   mechaniczne równanie i profilowanie istniejącej nawierzchni dróg nieutwardzonych  
            (gruntowych)

 

SZACUNKOWE ILOŚCI
poniższe ilości dla zamawiającego nie są zobowiązujące

 

LP

Roboty budowlane usługi

Szacunkowe ilości

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

1

Grysem bazaltowym (emulsją drogową D-70)

200 m2

2

Gotowa mieszanka mineralno-bitumicznej na zimno o uziarnieniu 0/8 lub 0/10

40 m2

Zakup wraz z dostawą pospółki lub kruszywa za tonę danej frakcji

3

Kruszywo (piasek) o frakcji 0-2 mm

60 ton

4

Pospółka drogowa (niesortowana) o frakcji piaskowo-żwirowej od 0,075 do 63 mm

100 ton

5

Pospółka drogowa (doziarniona żwirem) o frakcji 16-32 mm przesiewana

50 ton

6

Pospółka o frakcji 0 - 31,5 mm z zawartością 50% kruszywa łamanego

30 ton

7

Tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm

30 ton

8

Tłuczeń o frakcji 0-63 mm

25 ton

9

Tłuczeń drogowy o frakcji 31,5 - 63 mm

25 ton

10

Beton kruszony lub mieszany beton kruszony z cegłą o frakcji 0 - 80 mm

60 ton

11

Przekruszony frez asfaltowy o frakcji 0 - 80 mm

25 ton

Remonty dróg gruntowych i żwirowych

12

pospółką o frakcji 0 - 31,5 mm z zawartością 50% kruszywa łamanego (grys) o frakcji 16-31,5 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

25 ton

13

pospółka drogowa (niesortowana) o frakcji piaskowo-żwirowej od 0,075 do 63 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem  i zagęszczeniem)

500 ton

14

pospółka drogowa (doziarniona żwirem) o frakcji 16-32 mm przesiewana (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem  i zagęszczeniem)

25 ton

15

Tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

50 ton

16

Tłuczeń o frakcji 0-63 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

25 ton

17

Tłuczniem drogowym o frakcji 31,5 - 63 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem  i zagęszczeniem)

50 ton

18

Beton kruszony lub mieszany beton kruszony z cegłą o frakcji 0 - 80 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

200 ton

19

Przekruszony frez asfaltowy o frakcji 0 - 80 mm (wraz z wbudowaniem, równaniem, profilowaniem i zagęszczeniem)

250 ton

20

mechaniczne równanie i profilowanie istniejącej nawierzchni dróg nieutwardzonych (gruntowych)

100 godz.

Wynajęcie maszyn budowlanych do remontu dróg wraz z operatorami
(będą wynajmowane w  awaryjnych przypadkach)

21

Praca koparko-ładowarką

50 godz.

22

Praca walca drogowego

50 godz.

23

Praca samochodu ciężarowego (wywrotka)

50 godz.

 

Zakres zamówienia został przedstawiony we wzorze umowy (załącznik nr 3)

i formularzu ofertowym (załącznik nr 1)

Zamawiający planuje wydatkować kwotę w wysokości około 151 385 zł netto.

Powyższa kwota dla Zamawiającego nie jest zobowiązująca jest ona tylko planowana.

Zakres i lokalizacja robót będzie określana w miarę potrzeb.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

45000000 – 7 Roboty budowlane
45233141 – 9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadania związane remontem dróg gminnych zlecone przez Zamawiającego to końca trawania umowy czyli na okres 12 miesięcy tj. do dnia 31.03.2019r.   

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 

1.   O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2.  Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

 

1)  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

      3)  zdolności technicznej lub zawodowej,

 

    Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

 

              Przy wykazie robót Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum dwie roboty    
                      odpowiadające rodzajem przedmiotowemu zamówieniu (chodzi o remont drogi.  Wartości
                      każdej z robót za minimum 15 000 zł brutto). Wykonawca może wykazać roboty związane z
                      budową, przebudową lub rozbudową dróg)

          Ocena spełniania warunku będzie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia,na      

                      podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów
                      potwierdzających, roboty zostały wykonane należycie i zgodnie z zasadami sztuki
                      budowlanej oraz prawidłowo ukończone,

 

                b)   Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym
                      na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz
                      doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jaki zostaną im powierzone.

                      Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko - Kierownik budowy w

                      specjalności drogowej – 1 osoba

 

Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadająca, co najmniej 8 letnie doświadczenie zawodowe.

 

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r, poz. 290 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

 

                c) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
                      liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,
                     a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

                     (załącznik nr. 8)


Wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

    d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
                     szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
                     robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
                     uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
                     publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o     
                     podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

W celu informacji o osobach, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia a w czasie jej realizacji do możliwości skontrolowania przez zamawiającego czy wymienione osoby z wykazu rzeczywiście wykonują roboty przy realizacji inwestycji.

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., nr 63, poz. 65).

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać

,że łącznie spełniają w/w warunki.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
    podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają
    wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w     
        postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
                zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
                 terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
                z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
                odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
                odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
                decyzji właściwego organu,

 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
                 Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
                 potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
                 lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
                 ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
                 organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
                 szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
                 zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
                jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
                podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

 

4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
     kapitałowej

 

5) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
                    upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  
                  okresie,

 

6) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz        
                    liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a
                   w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

 

7) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry  
                   kierowniczej wykonawcy,

 

8) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
                  szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
                   robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
                  doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
                  zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
                  tymi osobami.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 0 zł, słownie: ……………… złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1. najniższa cena

60

2. gwarancja

30

3. doświadczenie zawodowe kierownika budowy

10

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2018-03-20 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

 

URZĄD GMINY REGIMIN

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

06-461 REGIMIN

Pokój nr. 8 (Sekretariat)

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-03-20, o godz. 10.30

w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

06-461 REGIMIN

Sala konferencyjna pok. nr 14 (I piętro budynku)

   

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

Nie dotyczy

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 526484 - N - 2018   Data zamieszczenia: 05.03.2018 r.

 

 

 

 

 

__________________________________

Lech Marek Zduńczyk

Data wytworzenia dokumentu: 05.03.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2018 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 221
05 marca 2018 11:35 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika [siwz_sprawa_04_2018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2018 11:35 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika [formularz_+_zalaczniki_04_2018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2018 11:35 Krzysztof Zwierzchowski - Usunięcie załącznika [siwz_sprawa_01_2018.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl