Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

REGIMIN, 2018-03-06

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/18. Nazwa zadania:

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               URZĄD GMINY REGIMIN

Adres zamawiającego                 ADAMA RZEWUSKIEGO 19

Kod Miejscowość                        06-461 REGIMIN

Telefon:                                       (023) 681-17-56

Faks:                                           (023) 681-17-56 wew. 37

adres strony internetowej            www.regimin.pl

adres poczty elektronicznej         regimin@bazagmin.pl

Godziny urzędowania:                poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.regimin.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Regimin, pokój nr. 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi

0,60 gr za stronę oraz Wykonawca pokrywa koszty przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- roboty ziemne

- fundamenty

- podkłady pod posadzki

- mury

- dach

- roboty wykończeniowe wewnętrzne – tynki

- roboty wykończeniowe wewnętrzne – posadzki

- roboty wykończeniowe – stolarka

- roboty wykończeniowe zewnętrzne – elewacja

- instalacje (sanitarne i elektryczne)

- zagospodarowanie terenu wokół budynku

Zakres i wielkość zamówienia przedstawione zostały w projekcie budowlanym i przedmiarze robót   (format PDF) zamieszczonych na naszej stronie (www.regimin.pl), projekt budowlany jest również do wglądu w siedzibie zamawiającego.

 

Informacja dla wykonawców dotycząca podziału zadania na etapy

  

Budowa świetlicy wiejskiej będzie podzielona na maksymalnie trzy etapy.

Harmonogram wykonania i odbioru poszczególnych etapów budowy zostanie ustalony z Wykonawcą przy udziale Inspektora nadzoru przed podpisaniem umowy. Będzie on integralną częścią umowy. Wykonane roboty budowlane będą rozliczane na postawie faktur częściowych za zakończony dany etap budowy.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

45000000 – 7 Roboty budowlane

45111000 – 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000 – 5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45210000 – 2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45320000 – 6 Roboty izolacyjne

45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000 – 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

30 listopada 2018 roku

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 

1.   O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2.  Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

 

1)  posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

      3)  zdolności technicznej lub zawodowej,

 

    Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

 

    a) Przy wykazie robót Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum jedną robotę    
                     odpowiadającą rodzajem przedmiotowemu zamówieniu (chodzi o budowę budynku
                      mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej) o wartości robót za minimum 200 000 zł
                     brutto. Warunek zostanie również spełniony jeżeli Wykonawca zamiast powyższego
                     przedstawi minimum dwie roboty związane z przebudową, modernizacją lub remontem  

          budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o wartości robót minimum 90 000 zł
                      brutto każda.

 

          Ocena spełniania warunku będzie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia,na      

                      podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów
                      potwierdzających, roboty zostały wykonane należycie i zgodnie z zasadami sztuki
                      budowlanej oraz prawidłowo ukończone,

 

                b)   Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym
                      na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz
                      doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jaki zostaną im powierzone.

                      Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko - Kierownik budowy w    
                      specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba 

 

Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca, co najmniej 8 letnie doświadczenie zawodowe.

 

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r, poz. 290 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

                c) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
                      liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,
                     a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

                     (załącznik nr. 8)


Wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

    d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
                     szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
                     robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
                     uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
                     publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o     
                     podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

W celu informacji o osobach, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia a w czasie jej realizacji do możliwości skontrolowania przez zamawiającego czy wymienione osoby z wykazu rzeczywiście wykonują roboty przy realizacji inwestycji.

 

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., nr 63, poz. 65).

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać

,że łącznie spełniają w/w warunki.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
    podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają
    wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w     
        postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
                zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
                 terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
                z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
                odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
                odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
                decyzji właściwego organu,

 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
                 Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
                 potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
                 lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
                 ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
                 organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
                 szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
                 zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
                jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
                podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

 

4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
     kapitałowej

 

5) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
                    upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  
                  okresie,

 

6) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz        
                    liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a
                   w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

 

7) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry  
                   kierowniczej wykonawcy,

 

8) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
                  szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
                   robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
                  doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
                  zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
                  tymi osobami.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000 zł, słownie: sześć tysięcy złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1. najniższa cena

60

2. gwarancja

30

3. doświadczenie zawodowe kierownika budowy

10

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2018-03-21 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

 

URZĄD GMINY REGIMIN

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

06-461 REGIMIN

Pokój nr. 8 (Sekretariat)

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-03-21, o godz. 10.30

w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19

06-461 REGIMIN

Sala konferencyjna pok. nr 14 (I piętro budynku)

   

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

Nie dotyczy

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 527497 - N - 2018   Data zamieszczenia: 06.03.2018 r.

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 06.03.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2018 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 541
06 marca 2018 15:05 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika [klice_budynek_swietlicy_wiejskiej_1_part3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 15:05 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika [klice_budynek_swietlicy_wiejskiej_1_part2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 15:04 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika [klice_budynek_swietlicy_wiejskiej_1_part1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl