Urząd Gminy w Regiminie

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji

Do zadań stanowiska ds. zamówień publicznych, inwestycji i środków UE należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w szczególności:
a) organizowanie przetargów,
b) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) prowadzenie całości dokumentacji,
2) nadzór i koordynacja działań referatów i komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o zamówieniach publicznych,
3) prowadzenie bazy danych o funduszach pomocowych krajowych i zagranicznych oraz innych funduszach stanowiących źródło dofinansowania realizacji zadań Gminy,
4) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych,
5) współdziałanie i koordynacja prac z referatami i komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych,
6) przygotowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych,
7) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych,
8) współpraca z projektantami i wykonawcami inwestycji oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego,
9) przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania środków finansowych na realizację inwestycji,
10) sprawozdawczość z inwestycji,
11) koordynacja prac z referatami i komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji,
12) wykonywanie innych zadań przekazywanych do realizacji przez Wójta, jego Zastępcę lub Sekretarza.

Stanowiska:

Krzysztof Zwierzchowski

Specjalista ds. zamówień publicznych, inwestycji i środków UE

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2008 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 4982
08 grudnia 2015 15:08 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych jednostki.
21 lipca 2015 15:49 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych jednostki.
02 marca 2009 09:09 Przemysław Bugdal - Dodanie stanowiska: Specjalista ds. zamówień publicznych, inwestycji i środków UE.
Realizacja: IDcom.pl