Urząd Gminy w Regiminie

Nabór pracowników zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REGIMINIE

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie
REFERENT

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2016 r, poz. 902).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Wykształcenie wyższe (preferowane: administracja, prawo)
 7. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

        a)ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

        b)ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

    c)ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

         d)ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych

         e)ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

          f)ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

 1. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

II. Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność planowania i organizacji pracy;
 2. Umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych;
 3. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 4. Postawa etyczna  - wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz nie budzący

      podejrzeń o stronniczość i interesowność;

 1. Posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,

      wysoka kultura osobista;

 

   

III. Wskazanie zakresu zadań (czynności) wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego wraz z wymaganymi dokumentami;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego;
 4. przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego;
 5. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
 6. przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 7. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego;
 8. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;
 9. przygotowywanie sprawozdań, materiałów statystycznych i analitycznych.

 

IV. Informacje o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

 1. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie;
 2. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. Wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie;
 4. Praca administracyjno-biurowa;
 5. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 6. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, fax);
 7. Oświetlenie naturalne i sztuczne;
 8. Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe;
 9. Wykonywanie zadań pod presją czasu;    

 

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.  

 

 

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów

 1. CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do niniejszego ogłoszenia).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy), a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie/zaświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazującym datę jego rozpoczęcia.
 6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o:
 • korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na danym stanowisku (załącznik do niniejszego ogłoszenia)
 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie podlegał obowiązkowo badaniom lekarskim.

 

W przypadku zawarcia umowy kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 

 

 

 

VII. Określenie miejsca i terminu składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie, ul. Michała Bojanowskiego 2, pokój nr 6 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, ul. Bojanowskiego 2, 06-461 Regimin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia 21.12.2017r do godziny 15.00.

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne (brak wymaganych dokumentów określonych jako „dokumenty niezbędne” lub nie podpisane nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

VIII. Inne informacje

 1. Etapy naboru:

a)      Ogłoszenie o naborze,

b)      Składanie dokumentów aplikacyjnych,

c)      Wstępna selekcja kandydatów,

d)      Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

e)      Końcowa selekcja kandydatów – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna,

f)       Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

g)      Podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Dokumenty kandydata wybranego w wyborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania  stosunku pracy z wybranym kandydatem lub – w razie nie rozstrzygnięcia naboru – przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tym że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie.

                                       

                                    

 Regimin, dnia 06.12.2017r.   

     Kierownik Gminnego Ośrodka  

  Pomocy Społecznej w Regiminie

  Tadeusz Lewandowski 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2017 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 555
06 grudnia 2017 11:11 Elżbieta Kopacz - Opublikowanie dokumentu.
06 grudnia 2017 11:09 Elżbieta Kopacz - Dodanie zdjęcia [tablica.jpg] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 grudnia 2017 11:03 Elżbieta Kopacz - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl