Urząd Gminy w Regiminie

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności

1) realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności:
a) prowadzenie i aktualizacja kart osobowych mieszkańców,
b) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy,
c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
2) prowadzenie i aktualizacja rejestru stałych mieszkańców,
3) przekazanie do Stacji Łączności Komputerowej PESEL zgłoszeń meldunkowych, zawiadomień o zmianie stanu cywilnego, zgonach, zmianach imion i nazwisk,
4) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,
5) współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych ludności,
6) realizacja zadań wynikających z ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego,
7) prowadzenie archiwum zakładowego,
8) prowadzenie stałego rejestru wyborców,
9) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem narodowego spisu powszechnego,
10) prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu,
11) pełnienie rolę pełnomocnika ds. informacji niejawnych kancelarii tajnej,
12) wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Wójta, bądź w jego imieniu przez Zastępcę lub Sekretarza,
13) wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa, wynikającymi z prowadzenia spraw na danym stanowisku.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2008 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 3386
16 czerwca 2016 15:18 Elżbieta Kopacz - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. obywatelskich i ewidencji ludności.
08 grudnia 2015 15:07 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych jednostki.
08 grudnia 2015 15:07 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl